1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Coğrafya Öğretiminde Yansıtıcı Düşünmeye Dayalı Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi

Gönderilme zamanı: Prş Ağu 13, 2015 6:17 pm
gönderen Ihsan
COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE YANSITICI DÜŞÜNMEYE DAYALI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINA ETKİSİ
TAHSİN YILDIRIM, ADNAN PINAR

Bu araştırmanın amacı, coğrafya öğretiminde yansıtıcı düşünmeye dayalı öğretim etkinliklerinin; öğrencilerin akademik başarıları ve öğrenmenin kalıcılığı üzerine etkisini incelemektir.

Ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen modelinin kullanıldığı araştırma Aksaray ili Hazım Kulak Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerinden seçilen bir deney (30 öğrenci) ve bir kontrol (30 öğrenci) grubu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin toplanması için araştırmacı tarafından geliştirilen “Akademik Başarı Testi” kullanılmıştır.

Deneysel çalışmalar sekiz hafta devam etmiştir. Deneysel çalışma süresince dersler deney grubunda yansıtıcı düşünmeye dayalı öğretim etkinlikleriyle yürütülmüş, kontrol grubunda ise programda önerilen öğretim etkinlikleriyle yürütülmüştür. Veri toplama araçları deney ve kontrol grubuna uygulama öncesinde ve sonrasında ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Ayrıca öğrenmenin kalıcılığını belirlemek için deneysel uygulamalardan beş hafta sonra veri toplama aracı her iki gruba da tekrar uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 14.00 programı ile frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma değerleri ile bağımsız gruplar için t-testi, bağımlı gruplar için t-testi teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir.

Araştırma bulgularına göre deneysel uygulama sonrasında; coğrafya öğretiminin yansıtıcı düşünmeye dayalı öğretim etkinlikleriyle gerçekleştirildiği deney grubu öğrencileri ile programda önerilen öğretim etkinlikleriyle gerçekleştirildiği kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarı puanları ve akademik başarı kalıcılık testi puanları açısından deney grubu öğrencileri lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarıları ve akademik başarı kalıcılık testi puanlarında cinsiyet değişkenine göre farklılık tespit edilememiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, yansıtıcı düşünmeye dayalı öğretim etkinliklerinin coğrafya öğretiminde öğrencilerin akademik başarılarını ve öğrenmenin kalıcılığını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yansıtıcı Düşünme, Coğrafya Öğretimi, Akademik Başarı
İndir: Üye olmadığınız için bu linki göremiyorsunuz. Üye olmak için Tıklayınız.

Alternatif: Üye olmadığınız için bu linki göremiyorsunuz. Üye olmak için Tıklayınız.

Kaynak: Üye olmadığınız için bu linki göremiyorsunuz. Üye olmak için Tıklayınız.