1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Mekansal Düşünmenin Türkiye'de Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Yeri

Gönderilme zamanı: Prş Ağu 13, 2015 6:30 pm
gönderen Ihsan
MEKÂNSAL DÜŞÜNMENİN TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ YERİ VE ÖĞRETMENLERİN BU BECERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
NİHAL BALOĞLU UĞURLU, ELİF ALADAĞ

Bu araştırma, Sosyal Bilgiler öğretim programında kazandırılması hedeflenen bir düşünme becerisi olan mekânsal düşünmenin Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin bakış acılarıyla değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. 2014-2015 öğretim yılı güz döneminde Niğde’de görev yapan 12 Sosyal Bilgiler öğretmeni ile görüşülmüş ve onların mekânsal düşünmenin farklı boyutları ile ilgili görüşleri alınmıştır. Öğretmenler tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilmiştir. Araştırmada veriler yarı-yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden tümevarımcı analiz kullanılmıştır. Sosyal bilgiler öğretmenleri mekânsal düşünmeyi geliştirme sürecinde teknoloji araçlarından yararlandıklarını belirtmişlerdir. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin mekânsal konularda en çok kullandıkları materyaller harita ve basılı materyaller (fotoğraf, resim vb), en çok kullandıkları yöntemler ise anlatım, soru-cevap, örnek vermedir. Öğrencilerin hazırbulunuşluluğu, sosyo-ekonomik düzeyi ve konuya ilgisi mekânsal düşünme becerisini en çok etkileyen faktördür. Araştırma sonunda genel olarak Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin mekânsal düşünmeyi Sosyal Bilgiler öğretiminde her ne kadar gerekli ve önemli görseler dahi bu beceriyi kazandırma adına diğerlerinden farklı bir etkinlik ya da materyallerinin olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Mekân; mekânsal düşünme; Sosyal Bilgiler Eğitimi; öğretmen görüşleri
İndir:

Alternatif:

Kaynak: